INTERPRETER
immi
grat
ion
MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA ZEZWOLENIA NA POBYT NA CZAS NIEOKREŚLONY
2019-02-19

Polskie przepisy imigracyjne przewidują dwa rodzaje zezwoleń na pobyt wydawanych na czas nieokreślony: zezwolenie na pobyt stały oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w Polsce. Pierwsze z nich wydawane jest przede wszystkim cudzoziemcom mającym pochodzenie polskie, lub będącym małżonkiem obywatela polskiego, oraz przebywających w Polsce od określonego przez ustawę czasu. I tak na przykład warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt stały w związku z małżeństwem z obywatelem polskim jest nieprzerwane przebywanie w Polsce od co najmniej 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z zawartym małżeństwem, oraz pozostawanie w związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed dniem złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt stały.

Drugi rodzaj bezterminowego zezwolenia - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w Polsce- jest możliwy do uzyskania po 5 letnim nieprzerwanym okresem pobytu w Polsce. W takim przypadku cudzoziemiec musi również spełniać warunek stabilnego dochodu od przynajmniej 3 lat oraz udokumentowanej znajomości języka polskiego.

POWRÓT DO ARTYKUŁÓW
WIADOMOŚĆ ZOSTAŁA WYSŁANA
KATEGORIE
Telefon: +48 22 29 55 110
WhatsApp: +48 537 305 900
ul. Okopowa 56/1
01-042 Warszawa, Polska