INTERPRETER
immi
grat
ion
KONIECZNOŚĆ ZBADANIA LOKALNEGO RYNKU PRACY PRZED ZATRUDNIENIEM CUDZOZIEMCA
2019-05-09
Każdy pracodawca ubiegający się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca musi wykazać, że nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.
czytaj więcej
WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW DELEGUJĄCYCH PRACOWNIKÓW DO POLSKI!!
2019-04-30
Pracodawca delegujący pracownika do Polski po złożeniu wymaganego prawem zawiadomienia zobowiązany jest w okresie delegowania do przechowywania w Polsce w postaci papierowej lub elektronicznej następujących dokumentów
czytaj więcej
WYMAGANE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z DELEGOWANIEM PRACOWNIKÓW NA TERYTORIUM POLSKI, ORAZ Z POLSKI
2019-04-19
Zgodnie z Ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług z dnia 10 czerwca 2016 każdy pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski, bądź z terytorium Polski, jest zobowiązany do zawiadomienia o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy.
czytaj więcej
AKTUALNE WYMAGANIA PŁACOWE DOTYCZĄCE UZYSKANIA TZW NIEBIESKIEJ KARTY UE
2019-04-10
Cudzoziemcy chcący uzyskać pozytywną decyzję w przedmiocie zezwolenia na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska karta UE) muszą spełnić kryterium minimalnej wysokości wynagrodzenia
czytaj więcej
DUŻE OPÓŹNIENIA W PROCEDURACH POBYTOWYCH W POLSCE!!
2019-03-29
W ostatnim czasie procedury pobytowe w Polsce wydłużają się w związku ze znacznym wzrostem ilości składanych wniosków pobytowych. Spotyka się to z dużym zaniepokojeniem cudzoziemców starających się o zezwolenia na pobyt
czytaj więcej
ZEZWOLENIE NA PRACĘ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO
2019-03-20
Cudzoziemcy pełniący funkcję członka zarządu spółki prawa handlowego muszą pamiętać, iż zgodnie z polskimi przepisami imigracyjnymi konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę
czytaj więcej
CZY ZEZWOLENIE NA PRACĘ UPOWAŻNIA DO PRACY DLA KAŻDEGO PRACODAWCY W POLSCE W OKRESIE JEGO WAŻNOŚCI?
2019-03-08
Zezwolenie na pracę w Polsce jest wydawane na rzecz konkretnego pracodawcy i na konkretne stanowisko pracy u tego pracodawcy. Oznacza to, że cudzoziemiec może wykonywać legalną pracę tylko dla danego pracodawcy
czytaj więcej
WAŻNE! ZMIANA PRACODAWCY PRZEZ CUDZOZIEMCA
2019-02-25
Cudzoziemcy w Polsce posiadający zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, którzy są w trakcie zmiany pracodawcy, musza pamiętać o tym, że wiąże się to z koniecznością złożenia wniosku o nowe zezwolenie na pobyt i pracę u nowego pracodawcy.
czytaj więcej
MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA ZEZWOLENIA NA POBYT NA CZAS NIEOKREŚLONY
2019-02-19
Polskie przepisy imigracyjne przewidują dwa rodzaje zezwoleń na pobyt wydawanych na czas nieokreślony: zezwolenie na pobyt stały oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w Polsce.
czytaj więcej
ZAGRANICZNE PRAWO JAZDY W POLSCE
2019-02-13
Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej przebywający w Polsce i posiadający prawo jazdy wydane przez władze kraju jego pochodzenia mogą z nich korzystać przez okres 6 miesięcy
czytaj więcej
WŁAŚCIWOŚĆ PLACÓWKI KONSULARNEJ DO WYDANIA WIZY PRACOWNICZEJ
2019-02-05
Zgodnie z obowiązującą Ustawą o cudzoziemcach wizę na podstawie wydanego w Polsce zezwolenia na pracę wydaje konsulat polski właściwy dla miejsca stałego pobytu cudzoziemca.
czytaj więcej
OBOWIĄZKOWE PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI ZATRUDNIANEGO CUDZOZIEMCA
2019-01-29
Ważna wiadomość dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce. Każdy pracodawca jest zobowiązany zachować u siebie w dokumentach pracowniczych kopię dokumentu potwierdzającego legalny pobyt cudzoziemca w Polsce
czytaj więcej
KATEGORIE
Telefon: +48 22 29 55 110
WhatsApp: +48 537 305 900
ul. Okopowa 56/1
01-042 Warszawa, Polska